jeudi 27 mars 2014

Huang Xiaoliang

Time © Huang Xiaoliang, 2011

Memories are Beautiful No.2 © Huang Xiaoliang, 2011

A Gentle Summer © Huang Xiaoliang, 2012

Drifting © Huang Xiaoliang, 2013

Stone Skipping © Huang Xiaoliang, 2012

 A Gust Of Wind © Huang Xiaoliang, 2012

Images issues des séries "Lyrics Time" et "Endless summer" du jeune chinois Huang Xiaoliang (né en 1985).

http://www.huangxiaoliang.com/